Loading color scheme

Sprytny Busik - Regulamin okazjonalnego przewozu osób

§1 - Postanowienia ogólne

1. Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Przewoźnik – firma transportowa „Sprytny Busik” zarejestrowana w CEIDG pod nazwą Krzysztof Sobiecki, NIP 8652344706
Pasażer - osoba fizyczna, korzystająca z usług wyżej wymienionego przewoźnika
Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu.

§2 - Warunki przewozu

1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce lub po wyznaczonej trasie obejmującej więcej miejsc pośrednich.
2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy nieregularne, okazjonalne) godziny wyjazdu i przyjazdu są ustalane indywidualnie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki niezależne od Przewoźnika, spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole celne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, niedające się przewidzieć wcześniej problemy techniczne, itp.) ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.
4. W sytuacjach wyjątkowych (np. awaria pojazdu, kolizja itp.) Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby Pasażer mógł kontynuować podróż w możliwe najszybszym czasie. W sytuacjach takich Przewoźnik może dokonać zmiany pojazdu lub zmienić wykonawcę usługi przewozu. Pasażer nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.
5. Przewoźnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów prawa (w tym prawa o ruchu drogowym, prawa przewozowego, prawa dot. sprzedaży usług itp.). Prawa te są przeważające nad indywidualnymi potrzebami pasażera i nie mogą być w żaden sposób przez Pasażera ograniczane lub łamane.
6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających lub znacznej ilości alkoholu,
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub kierowcy pojazdu,
d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów lub kierowcy pojazdu,
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez jego władze, bądź przewozi towary zabronione prawem lub takie, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.
8. Za niewykonanie usługi przewozu z winy Przewoźnika, Pasażerowi przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaconej przez niego usługi.

§3 – Obowiązki Pasażera

1. W przypadku przewozów, w których czas dojazdu do miejsca docelowego ma duże znaczenie (np. dojazd na lotnisko, dojazd na mecz, koncert, ślub itp.) Pasażer powinien uwzględnić odpowiedni zapas czasu uwzględniający przede wszystkim obowiązujące ograniczenia prędkości, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu drogowego itp.
2. W przypadku ustalonej z Przewoźnikiem godziny wyjazdu Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym Przewoźnikowi adresem 10 minut przed ustaloną przez godziną wyjazdu.
3. Pasażer jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń kierowcy dotyczących przewozu zgodnego z przepisami prawa.
4. W przypadku przewozu zagranicznego Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.
5. W pojeździe obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia tytoniu itp. wyrobów, spożywania napojów alkoholowych oraz spożywania lub przyjmowania w inny sposób wszelkiego rodzaju środków odurzających.
6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
8. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza lub niszczy w inny sposób pojazd Przewoźnika jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie pojazdu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

 §4 – Przewóz dzieci

1. Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem dziecka, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej”. W przypadku przewozów dzieci realizowanych w formie usługi świadczonej dla szkół i przedszkoli, obowiązek posiadania stosownego upoważnienia spoczywa na instytucji zamawiającej usługę przewozu dzieci (szkoła lub przedszkole).
2. Dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia i którego wzrost nie przekracza 150cm musi bezwzględnie podróżować w odpowiednim foteliku bezpieczeństwa dostosowanym do jego wzrostu i wagi (w świetle obowiązujących przepisów prawa ukończenie 12 roku życia nie zwalnia z obowiązku korzystania z fotelika jeśli dziecko nie przekroczyło 150cm wzrostu!)
3. Pasażer może zamówić wyposażenie busa w odpowiedni fotelik bezpieczeństwa najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia usługi przewozu.
4. Ze względu na brak ochrony bocznej, brak możliwości poprawnego prowadzenia pasa zarówno w części barkowej jak i biodrowej, brak zagłówka oraz możliwość ześlizgiwania się dziecka ze względu na bezpieczeństwo dzieci Przewoźnik wyklucza możliwość przewożenia dzieci na wszelkiego rodzaju podkładkach, podstawkach itp.
5. Pasażer może skorzystać z własnego fotelika bezpieczeństwa, o ile nie jest to podstawka (patrz punkt wyżej) wyłącznie wtedy, gdy spełnia on obowiązujące przepisy prawa w zakresie homologacji oraz dostosowania fotelika do wzrostu i wagi dziecka.
6. W przypadku niezgłoszenia przewoźnikowi na 24 godziny przed rozpoczęciem usługi przewozu konieczności wyposażenia busa w odpowiednią ilość fotelików oraz nieposiadania przez pasażera odpowiednich fotelików własnych dla każdego przewożonego dziecka, Przewoźnik odmówi wykonania usługi przewozu i obciąży zamawiającego usługę kosztami w wysokości 100% kosztów poniesionych przez Przewoźnika (koszty dojazdu, paliwa, kierowcy itp.).

§5 – Bagaż

1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu o łącznej wadze nieprzekraczającej 30kg oraz wymiarach zewnętrznych nieprzekraczających wymiarów 80 cm x 60 cm x 30 cm (dla pojedynczego bagażu).
2. W indywidualnych przypadkach Przewoźnik dopuszcza zabranie większej ilości lub większych gabarytów bagażu jednakże wymaga to uzyskania zgody Przewoźnika nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
3. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
4. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
5. Zabrania się przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe, chyba, że zgodę na taki przewóz wyrazi Przewoźnik nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§6 – Rezerwacja

1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika.
2. Po dokonaniu rezerwacji lub zamówieniu wyceny Przewoźnik wyceni usługę i przedstawi wycenę osobie zamawiającej wycenie lub dokonujacej rezerwacji.
3. Pasażer zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji poprzez wpłatę zaliczki na konto Przewoźnika. Kwota zaliczki ustalana jest indywidualnie przez Przewoźnika i przedstawiana Pasażerowi wraz z wyceną usługi.
4. W przypadku rezygnacji z usługi przewozowej w czasie nie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaliczka zostanie zwrócona w wysokości 100% na konto rezerwującego.
5. W przypadku rezygnacji z usługi w czasie od 12 do 24 godzin przed rozpoczęciem świadczenia usługi zaliczka zostanie zwrócona w wysokości 50% na konto rezerwującego.
6. W przypadku rezygnacji z usługi w czasie krótszym niż 12 godzin przed rozpoczęciem świadczenia usługi zaliczka nie podlega zwrotowi.
7. Rezerwacja zostanie przyjęta i potwierdzona SMSem oraz mailem na podane przez rezerwującego dane, po zaksięgowaniu 100% kwoty zaliczki na koncie Przewoźnika.
8. Przewoźnik ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku braku wpłaty całości lub części zaliczki.
9. Przewoźnik może zrezygnować z całości lub części zaliczki, jednakże wymaga to uzyskania zgody Przewoźnika nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
10. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

§7 Opłaty

1. Usługa transportowa podlega opłacie obliczanej wg ustalonej indywidualnie przez Przewoźnika stawki kilometrowej lub stawki godzinowej, lub stawki kilometrowo-godzinowej (w zalezności od roadzju usługi) oraz ewentualnych opłat dodatkowych (np. opłaty parkingowe, opłaty drogowe, opłaty celne itp.)
2. Opłata za usługę podzielona zostanie na dwie cześci:
a) zaliczkę płatną przelewem na konto Przewoźnika nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia usługi, której wysokośc ustali Przewoźnik na podstawie informacji podanych przez Pasażera w trakcie rezerwacji
b) opłatę końcową płatną gotówką lub kartą płatniczą u kierowcy pojazdu, po wykonaniu usługi, wg ustalonej wcześniej z przewoźnikiem stawki.
3. Dla firm z którymi Przewoźnik nawiąże stałą współpracę, Przewoźnik dopuszcza możliwość płatności przelewem w terminie do 7 dni po zakończeniu usługi.

§7 Reklamacje

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją usługi przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności i zastrzeżeń,
b) opisanie ewentualnie doznanych szkód i związane z tym roszczenia.
3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

§8 Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

 

https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, by działać prawidłowo, do celów analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody zmień ustawienia swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.